Giáo dụcHóa học 8Lớp 8

Hóa học 8 Bài 10: Hóa trị – Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 10

Hóa học 8 Bài 10: Hóa trị được thầy cô trường THPT Sóc Trăng biên soạn hy vọng sẽ là là tài liệu hữu ích giúp các em nắm vững kiến thức bài học và đạt kết quả tốt trong các bài thi, bài kiểm tra trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 8 Bài 10

Cách xác định

– Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử)

– Quy ước : hóa trị của H là I ⇒ lấy làm đơn vị, hóa trị của các nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) được xác định bằng số nguyên tử H mà nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) có thể liên kết

Quy tắc hóa trị

AxaByb với x, y: chỉ số

a, b: hóa trị của nguyên tố A, B

Theo quy tắc hóa trị: x ×a=y×b

VD: Từ CTHH của hợp chất FeIII(OH)3I, ta có: 1 x III = 3 x I

Vận dụng

a. Tính hóa trị của một nguyên tố:

VD: tính hóa trị của Cu trong Cu(OH)2, biết nhóm OH hóa trị I.

Gọi hóa trị của Cu là a, theo quy tắc hóa trị: a x 1 = I x 2, suy ra a = II

b. Lập công thức hóa học theo hóa trị

Cách làm:

Lập công thức chung dạng AxBy

Áp dụng quy tắc hóa trị, lập tỉ lệ Tóm tắt lý thuyết Hóa học 8 Bài 10

Nếu tỷ lệ này là phân số tối giản thì lấy x = b ; y = a

VD: lập CTHH của hợp chất tạo bởi sắt hóa trị III và oxi.

Viết CT dạng chung: FexOy

Theo quy tắc hóa trị: x×III=y×II

Chuyển thành tỷ lệ: Tóm tắt lý thuyết Hóa học 8 Bài 10 đây là phân số tối giản

Vì vậy, lấy x = 2 ; y = 3

CTHH của hợp chất: Fe2O3

VD: lập CTHH của hợp chất tạo bởi đồng hóa trị II và nhóm SO4 hóa trị II

Viết CT chung dạng: Cux(SO4)y

Theo quy tắc hóa trị: x×II=y×II

Chuyển thành tỉ lệ: Tóm tắt lý thuyết Hóa học 8 Bài 10

CTHH của hợp chất CuSO4

Giải bài tập SGK Hóa học 8 Bài 10

a) Hóa trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là gì?

b) Khi xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơn vị?

Lời giải:

a) Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử (hay nhóm nguyên tử).

b) Khi xác định hóa trị lấy hóa trị của H làm đơn vị và hóa trị của O là hai đơn vị.

Bài 2 (trang 37 SGK Hóa 8)

Hãy xác định hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

a) KH, H2S, CH4.

b) FeO, Ag2O, SiO2.

Lời giải:

a)Bài 2 (trang 37 SGK Hóa 8)

Gọi x là hóa trị của K

Theo quy tắc hóa trị ta có

Bài 2 (trang 37 SGK Hóa 8)

Vậy hóa trị của K là I.

Bài 2 (trang 37 SGK Hóa 8)

Gọi x là hóa trị của S

Theo quy tắc hóa trị ta có

Bài 2 (trang 37 SGK Hóa 8)

Vậy hóa trị của S là II

Bài 2 (trang 37 SGK Hóa 8)

Gọi x là hóa trị của C

Theo quy tắc hóa trị ta có

Bài 2 (trang 37 SGK Hóa 8)

Vậy hóa trị của C là IV

b) Bài 2 (trang 37 SGK Hóa 8)

Gọi y là hóa trị của Fe

Theo quy tắc hóa trị ta có

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8

Vậy hóa trị của Fe là II

Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8

Gọi y là hóa trị của Ag

Theo quy tắc hóa trị ta có

Bài 2 (trang 37 SGK Hóa 8)

Vậy hóa trị của Ag là I

Bài 2 (trang 37 SGK Hóa 8)

Gọi hóa trị của Si là y

Theo quy tắc hóa trị ta có

Bài 2 (trang 37 SGK Hóa 8)

Vậy hóa trị của Si là IV

Bài 3 (trang 37 SGK Hóa 8)

a) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất trong câu 2 làm thí dụ.

b) Biết công thức hóa học K2SO4 trong đó có K hóa trị I, nhóm (SO4) hóa trị II. Hãy chỉ ra là công thức hóa học trên phù hợp đúng theo quy tắc hóa trị.

Lời giải:

a) Quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố: Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

VD theo bài 2 ta có :

FeO : Fe hóa trị II, oxi cũng hóa trị II ⇒ II.1 = 1.II

SiO2 : Si hóa trị IV, oxi hóa trị II ⇒ IV .1 = II. 2

b) Vì K hóa trị I, nhóm SO4 hóa trị II

Theo quy tắc hóa trị: 2 x I = 1 x II.

⇒ Công thức K2SO4 là công thức phù hợp với quy tắc hóa trị.

Bài 4 (trang 38 SGK Hóa 8)

a) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau biết Cl hóa trị I: ZnCl2, CuCl, AlCl3.

b) Tính hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4.

Lời giải:

a)Bài 4 (trang 38 SGK Hóa 8)

Gọi x là hóa trị của Zn.

Theo quy tắc hóa trị ta có Bài 4 (trang 38 SGK Hóa 8) . Vậy hóa trị của Zn là II

Bài 4 (trang 38 SGK Hóa 8)

Gọi x là hóa trị của Cu.

Theo quy tắc hóa trị ta có Bài 4 (trang 38 SGK Hóa 8) . Vậy hóa trị của Cu là I

Bài 4 (trang 38 SGK Hóa 8)

Gọi x là hóa trị của Al.

Theo quy tắc hóa trị ta có Bài 4 (trang 38 SGK Hóa 8) . Vậy hóa trị của Al là III

b)Bài 4 (trang 38 SGK Hóa 8)

Gọi hóa trị của Fe là x, nhóm SO4 có hóa trị II

Theo quy tắc hóa trị ta có : Bài 4 (trang 38 SGK Hóa 8)

Vậy hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4 là II

Bài 5 (trang 38 SGK Hóa 8)

a) Lập công thức hóa học của những hợp chất hai nguyên tố sau:

a) P (III) và H; C (IV) và S (II); Fe (III) và O.

b) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau:

Na (I) và OH (I); Cu (II) và (SO4) (II); Ca (II) và (NO3)(I).

Lời giải:

a. P (III) và H: có công thức dạng chung là Bài 5 (trang 38 SGK Hóa 8)

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.III = y.I Bài 5 (trang 38 SGK Hóa 8) ⇒ x =1 ; y =3

⇒ PxHy có công thức PH3

C (IV) và S(II): có công thức dạng chung là Bài 5 (trang 38 SGK Hóa 8)

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.IV = y.II Bài 5 (trang 38 SGK Hóa 8) ⇒ x =1 ; y =2

⇒ CxSy có công thức CS2

Fe (III) và O: có công thức dạng chung là Bài 5 (trang 38 SGK Hóa 8)

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.III = y.II Bài 5 (trang 38 SGK Hóa 8) ⇒ x =2 ; y =3

⇒ FexOy có công thức Fe2O3

b. Na (I) và OH(I): có công thức dạng chung là Bài 5 (trang 38 SGK Hóa 8)

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.I = y.I Giải bài tập Hóa học 8 | Để học tốt hóa học 8 ⇒ x =1 ; y =1

⇒ Nax(OH)y có công thức NaOH

Cu (II) và SO4(II): có công thức dạng chung là Bài 5 (trang 38 SGK Hóa 8)

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.II = y.II Bài 5 (trang 38 SGK Hóa 8) ⇒ x =1 ; y =1

⇒ Cux(SO4)y có công thức CuSO4

Ca (II) và NO3(I): có công thức dạng chung là Bài 5 (trang 38 SGK Hóa 8)

Theo quy tắc hóa trị ta có: x.II = y.I Bài 5 (trang 38 SGK Hóa 8) ⇒ x =1 ; y =2

⇒ Cax(NO3)y có công thức Ca(NO3)2

Bài 6 (trang 38 SGK Hóa 8)

Một số công thức hóa học viết như sau: MgCl, KO, CaCl2, NaCO3. Cho biết Mg nhóm (CO3) có hóa trị II (hóa trị của các nguyên tố K, Cl, Na và Ca đã cho ở bài tập trên). Hãy chỉ ra những công thức hóa học đã viết sai và sửa lại cho đúng.

Lời giải:

Xét các công thức hóa học (dựa vào hóa trị đã cho)

– MgCl Theo quy tắc hóa trị ta có: II.1 ≠ 1.I ⇒ Công thức MgCl sai

Gọi công thức dạng chung là Bài 6 (trang 38 SGK Hóa 8)

Theo quy tắc hóa trị ta có II.x= I.y ⇒ Bài 6 (trang 38 SGK Hóa 8) ⇒ x = 1, y = 2

⇒ Công thức đúng là MgCl2

– KO Theo quy tắc hóa trị ta có: I.1 ≠ II.1 ⇒ Công thức KO sai

Gọi công thức dạng chung là Bài 6 (trang 38 SGK Hóa 8)

Theo quy tắc hóa trị ta có I.x= II.y ⇒ Bài 6 (trang 38 SGK Hóa 8) ⇒ x = 2, y = 1

⇒Công thức đúng là K2O

– CaCl2 Theo quy tắc hóa trị ta có: II.1 = I.2 ⇒ Công thức CaCl2 đúng

– NaCO3 Theo quy tắc hóa trị ta có: I.1 ≠ II.1 ⇒ Công thức Na2CO3 sai

Gọi công thức dạng chung là Nax(CO3)y

Theo quy tắc hóa trị ta có I.x = II.y ⇒ Bài 6 (trang 38 SGK Hóa 8) ⇒ x = 2, y = 1

⇒ công thức đúng là Na2CO3

Bài 7 (trang 38 SGK Hóa 8)

Hãy chọn công thức hóa học phù hợp với hóa trị IV của nitơ trong số các công thức cho sau đây: NO, N2O3, N2O, NO2.

Lời giải:

Gọi hóa trị của N trong các hợp chất là x. Xét từng công thức hóa học:

– Bài 7 (trang 38 SGK Hóa 8): Theo quy tắc hóa trị ta có: x.1 = II.1 ⇒ x = II

⇒ Hóa trị của N trong công thức NO là II

– Bài 7 (trang 38 SGK Hóa 8): Theo quy tắc hóa trị ta có: x.2 = II.3 ⇒ x = III

⇒ Hóa trị của N trong công thức N2O3 là III

– Bài 7 (trang 38 SGK Hóa 8): Theo quy tắc hóa trị ta có: x.2 = II.1 ⇒ x = I

⇒ Hóa trị của N trong công thức N2O là I

– Bài 7 (trang 38 SGK Hóa 8): Theo quy tắc hóa trị ta có x.1 = II.2 ⇒ x = IV

⇒ Hóa trị của N trong công thức NO2 là IV.

Bài 8 (trang 38 SGK Hóa 8)

a) Tìm hóa trị của Ba và nhóm (PO4) trong bảng 1 và bảng 2 (trang 42, 43)

b) Hãy chọn công thức hóa học đúng trong các công thức sau đây:

A. BaPO4

B.Ba2PO4.

C.Ba3PO4.

D.Ba3(PO4)2.

Lời giải:

a) Hóa trị của Ba là II và nhóm (PO4) bằng III

b) Gọi công thức dạng chung của Ba(II) và nhóm PO4 (III) là Bài 8 (trang 38 SGK Hóa 8)

Theo quy tắc hóa trị ta có: II.x = III.y ⇒ Bài 8 (trang 38 SGK Hóa 8) ⇒ chọn x = 3, y = 2

⇒ Công thức hóa học là Ba3(PO4)2

Đáp án D

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 10 (có đáp án)

Câu 1: Tính hóa trị của C trong CO biết Oxi hóa trị là II

A. I

B. II

C. III

D. Không xác định

Đáp án: D

Đặt hóa trị của C là x.

→ CO còn có thể viết là CxOII.

Theo quy tắc hóa trị : 1x = 1.II → x = II

Câu 2: Biết hidroxit có hóa trị I, công thức hòa học nào đây là sai

A. NaOH

B. CuOH

C. KOH

D. Fe(OH)3

Đáp án: B

Câu 3: Bari có hóa tri II. Chọn công thức sai

A. BaSO4

B. BaO

C. BaCl

D. Ba(OH)2

Đáp án: C

Câu 4: Nguyên tử Fe có hóa trị II trong công thức nào

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe

D. FeCl3

Đáp án: A

Câu 5: Trong P2O5 , P hóa trị mấy

A. I

B. II

C. IV

D. V

Đáp án: D

Câu 6: Lập công thức hóa học biết hóa trị của X là I và số p = e là 13 và Y có nguyên tử khối là 35.5

A. NaCl

B. BaCl2

C. NaO

D. MgCl

Đáp án: A

vì Y có nguyên tử khối là 35. 5→ Cl. X có số p=e là 13→ Natri mà có hóa trị I → NaCl

Câu 7: Lập công thức hóa học của Ca(II) với OH(I)

A. CaOH

B. Ca(OH)2

C. Ca2(OH)

D. Ca3OH

Đáp án: B

gọi CTHH chung là Cax(OH)y

Theo quy tắc hóa trị: II.x = I.y → Hóa học lớp 8 | Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa 8 có đáp án

Ta được x = 1, y = 2 → CTHH: Ca(OH)2

Câu 8: Ta có một oxit tên CrO. Vậy muối của Crom có hóa trị tương ứng là

A. CrSO4

B. Cr(OH)3

C. Cr2O3

D. Cr2(OH)3

Đáp án: A

Trong hợp chất Cr hóa trị II mà gốc sunfat có hóa trị II

Câu 9: Cho hợp chất của X là XO và Y là Na2Y. Công thức của XY là

A. XY

B. X2Y

C. X3Y

D. Tất cả đáp án.

Đáp án: A

Vì với XO có O là II nên X có hóa trị II. Tương tự với Na2Y

Câu 10: Chọn câu sai

A. Hóa tri là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố kia

B. Hoá trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của oxi là 2 đơn vị

C. Quy tắc hóa trị : x.a=y.b

D. Photpho chỉ có hóa trị IV

Đáp án: D

Photpho có 2 hóa trị là III và IV

******************

Trên đây là nội dung bài học Hóa học 8 Bài 10: Hóa trị do thầy cô trường THPT Sóc Trăng biên soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng các em sẽ nắm vững kiến thức về Hóa trị. Chúc các em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong các bài thi bài kiểm tra trên lớp.

Biên soạn bởi: Trường THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Hoá học 8

Bản quyền bài viết thuộc trường THPT thành Phố Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường THPT Sóc Trăng (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button